Využijte svůj web naplno již dnes...

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Politikou ochrany soukromí a osobních údajů Vám poskytuji informaci o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

I. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Správcem osobních údajů na webu www.mistacms.com je Bc. Milan Staněk, IČO 74690248, se sídlem Jančova 737, 199 00 Praha 9 - Letňany, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 Živnostenského zákona: Městský úřad Letňany.

II. Účel zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou se mnou sjednáváte. Účely, pro které zpracovávám Vaše osobní údaje, rozdělujeme do dvou skupin – osobní údaje, které můžu zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžu.

A. Účely zpracování osobních údajů, pro které nepotřebuji Váš souhlas:

  • plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek Vámi sjednané služby
  • plnění našich povinností, které vyplývají z Vaší uzavřené smlouvy
  • plnění našich povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, pokud je nárokujeme;
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

B. Účely zpracování osobních údajů, pro které potřebuji Váš souhlas:

  • zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb;

III. Zpracovávám následující kategorie osobních údajů.

A. Základní identifikační údaje
Základní identifikační údaje jsou součástí každé objednávky služeb anebo smlouvy, kterou se mnou uzavíráte. Patří mezi ně jméno a příjmení, adresa bydliště a podpis. Pokud podnikáte, jedná se o IČ, DIČ a adresu sídla. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikuji.

B. Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budu moci kontaktovat.

C. Údaje pro plnění sjednaných služeb a uzavřených smluv
Pro plnění povinností, které vyplývají z podmínek sjednaných služeb a uzavřených smluv, zpracovávám o Vás pro tento účel základní identifikační údaje, kontaktní údaje a navíc údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, číslo bankovního účtu.

D. Údaje z webového prohlížeče
Ve Vašem webovém prohlížeči ukládáme cookies pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek mistacms.com.

IV. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u mně v bezpečí. Pečlivě si vybírám své partnery, kterým Vaše data svěřuji a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

  • osoby, které pro mně zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využívám;
  • osoby, které pro mně zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu mojích služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
  • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsem pak povinný některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

V. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: gdpr@mistacms.com.

A. Právo na informace
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

B. Právo na aktualizaci dat
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

C. Právo na výmaz (být zapomenut)​
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 21 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

D. Právo na stížnost
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018